Programos tikslas – Rokiškio jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas per organizacijų darbuotojų ir savanorių kompetencijų ugdymą, jaunų žmonių pilietiškumo ugdymą, savanorystės plėtrą ir bendradarbiavimo bei partnerystės stiprinimą su kitomis regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis.

Uždaviniai:

1.formuoti ir įgyventi jaunimo politiką Rokiškio rajone;

2.indentifikuoti jaunimo organizacijų poreikius ir atstovauti jas savivaldybės  institucijose;

3.skatinti naujų jaunimo organizacijų steigimąsi ir įsitraukimą į savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą.

4.bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir socialiniais partneriais kūrimas ir plėtojimas;

5.jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų informavimas, konsultavimas, jų veiklos kokybės gerinimas, narių stiprinimas mokymais;

6.savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu.

Projekto metu įgyvendintos šios veiklos:

  1. 8  mokymų, skirtų jaunų žmonių kompetencijų kėlimui ir ugdymui;
  2. 4 mokymai stiprinantys jaunimo organizacijas Rokiškio rajone;
  3. 5 jaunimo pilietiškumo ugdymo ir savanorystės skatinimo Rokiškio rajone seminarai
  4. 2 informaciniai renginiai, skatinantys savanorystę Rokiškio rajone. ;
  5. 7 konferencijos jaunimui aktualiomis temomis;
  6. 2 pilietinės akcijos;
  7. Pateikti 3 pasiūlymai Rokiškio raj. savivaldybės administracijai;
  8. Suorganizuotos 2 jaunimo stovyklos;
  9. Įgyvendinant šias veiklas į jas įtraukti 226 jauni individualūs žmonės