2019m. RJOS „Apvalus stalas“ įgyvendino projektą „RJOS „Apvalus stalas“ veiklos kokybės gerinimas ir plėtra“ finansuotą Jaunimo reikalų departamento

2019m. RJOS „Apvalus stalas“ įgyvendino projektą „RJOS „Apvalus stalas“ veiklos kokybės gerinimas ir plėtra“ finansuotą Jaunimo reikalų departamento

Programos tikslas – Rokiškio jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas per organizacijų darbuotojų ir savanorių kompetencijų ugdymą, jaunų žmonių pilietiškumo ugdymą, savanorystės plėtrą ir bendradarbiavimo bei partnerystės stiprinimą su kitomis regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis.

Uždaviniai:

1.formuoti ir įgyventi jaunimo politiką Rokiškio rajone;

2.indentifikuoti jaunimo organizacijų poreikius ir atstovauti jas savivaldybės  institucijose;

3.skatinti naujų jaunimo organizacijų steigimąsi ir įsitraukimą į savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą.

4.bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir socialiniais partneriais kūrimas ir plėtojimas;

5.jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų informavimas, konsultavimas, jų veiklos kokybės gerinimas, narių stiprinimas mokymais;

6.savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu.

Projekto metu įgyvendintos šios veiklos:

  1. 8  mokymų, skirtų jaunų žmonių kompetencijų kėlimui ir ugdymui;
  2. 4 mokymai stiprinantys jaunimo organizacijas Rokiškio rajone;
  3. 5 jaunimo pilietiškumo ugdymo ir savanorystės skatinimo Rokiškio rajone seminarai
  4. 2 informaciniai renginiai, skatinantys savanorystę Rokiškio rajone. ;
  5. 7 konferencijos jaunimui aktualiomis temomis;
  6. 2 pilietinės akcijos;
  7. Pateikti 3 pasiūlymai Rokiškio raj. savivaldybės administracijai;
  8. Suorganizuotos 2 jaunimo stovyklos;
  9. Įgyvendinant šias veiklas į jas įtraukti 226 jauni individualūs žmonės