[ultimate_fancytext fancytext_prefix=“Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga padeda“ fancytext_align=“left“ strings_textspeed=“35″ strings_backspeed=“0″ fancytext_tag=“h2″ strings_line_height=“40″ fancytext_strings=“vienytis.
tobulėti.
bendradarbiauti.
“ strings_font_family=“font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ strings_font_size=“32″]

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ (RJOSAS) yra skėtinė jaunimo organizacija įkurta 2004 metais. Šiuo metu vienija  7 jaunimo organizacijas Rokiškio rajone. Tai jaunimo interesams atstovaujanti ir jaunimo politiką Rokiškio rajone formuojanti organizacija, kurios veikla orientuota į 13- 30 metų jaunimą. RJOS „Apvalus stalas“  siekia gerinti jaunimo organizacijų veiklos sąlygas, skatinti jaunimo iniciatyvas, teikti pasiūlymus valstybinėms ir savivaldos institucijoms, sprendžiančioms jaunimo problemas, bendradarbiauti informacijos keitimosi srityje, telkti jaunimo organizacijas bendroms problemoms spręsti. Asociacija vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, deleguoja jaunimo atstovus į Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. RJOS „Apvalus stalas“ kaip organizacija partnerė dalyvauja užsienio jaunimo organizacijų rengiamuose projektuose.  Per įvairius projektus, kaip  „Erasmus +“ programą, „Europa piliečiams“, Nordbuk, EEĮ dotaciją ir kt., mes organizavome  ir dalyvavome daugelyje tarptautinių jaunimo mainų, mokymo kursų, konferencijų ir kitų renginių, kurie prisidėjo prie organizacijos tikslų išgryninimo ir pagerino mūsų organizacijos savanorių gebėjimus. Nuo 2012 m. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ( LiJOT ) narė.

ORGANIZACIJOS MISIJA: Formuoti vietinės jaunimo politikos tikslus, siekti jų įgyvendinimo atstovaujant ir vienijant Rokiškio rajono jaunimą.

ORGANIZACIJOS VIZIJA: Kurti jaunimui palankią aplinką gyventi ir dirbti Rokiškio rajone.

Rokiškio Jaunimo Organizacijų Sąjungos "Apvalus Stalas" nariai

[porto_members number=“10″ animation_type=“slideInLeft“]

RJOS „Apvalus stalas“ strategija 2020 - 2023 metams

ORGANIZACIJOS MISIJA: Formuoti vietinės jaunimo politikos tikslus, siekti jų įgyvendinimo atstovaujant ir vienijant Rokiškio rajono jaunimo organizacijas.

 

ORGANIZACIJOS VIZIJA: Stiprios jaunimo organizacijos kuria jaunimui palankią aplinką gyventi ir dirbti Rokiškio rajone.

 

Formuoti vietinę jaunimo politiką ir siekti jos įgyvendinimo.

 

Uždaviniai:
a) Tęsti lygiavertį bendradarbiavimą su savivaldybės struktūromis: Jaunimo reikalų koordinatoriumi (-e), Jaunimo reikalų taryba, savivaldybės meru (susitikimai turi būti organizuojami esant poreikiui, bet nerečiau, kaip 2 kartus per metus);
b) Palaikyti bendravimą ir bendradarbiavimą su Rokiškio raj. deleguotais seimo nariais (susitikti bent du kartus per metus – vieną kartą aplankyti seimą, o kitą – pasikviesti į svečius pas save);

c) Inicijuoti Rokiškio rajono jaunimo problemų sprendimo plano parengimą;
d) Teikti pasiūlymus Rokiškio rajono savivaldybės tarybai, merui ir administracijos atstovams ir siekti jų įgyvendinimo (pateikti bent 2 siūlymus per metus);

e) Plėsti jaunimui pritaikytų erdvių tinklą Rokiškio rajone – siekti šių erdvių įkūrimo arba atnaujinimo: Sėlos Ramuvos patalpos, parkas pritaikytas jaunimui ir pavėsinės;
f) Vykdyti tarpsektorinį bendradarbiavimą, bent kartą per metus suorganizuoti susitikimą su verslo, savivaldybės ir jaunimo atstovais;

g) Vykdyti struktūrinio dialogo konsultacijas Rokiškio rajone;

h) Bendradarbiauti su kitais Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariais, administracijos darbuotojais (suorganizuoti bent 2 susitikimus per metus);

i) Įsitraukti į savivaldybės darbo grupes, komisijas, tarybas, kurios sprendžia klausimus, aktualius jaunimui.

 

Viešinti jaunimo politiką ir jos įgyvendinimą Rokiškio rajone.

Uždaviniai:
a) Teigiamo jaunimo įvaizdžio Rokiškio raj. formavimas ir AS organizacijų veiklos viešinimas žiniasklaidoje ir reguliarus apvalusstalas.lt puslapio atnaujinimas, remiantis viešinimo strategija (ne rečiau kaip kartą per 2 savaites);
b) Rengti mokymus ir renginius, kurie informuotų apie AS veiklą, jaunimo politiką bei organizacijas veikiančias AS;
c) Organizuoti informacinę jaunimo kampaniją, bendradarbiaujant su rajono mokyklų savivaldomis (aktualia jaunimui tema bent kartą per metus);

 

 

Atstovauti ir vienyti Rokiškio rajono jaunimą ir stiprinti AS organizacijų narius.

Uždaviniai:
a) Teikti jaunimui aktualią informaciją (nuolat skelbiant internete, nerečiau kaip kartą per 2 savaites);
b) Esant poreikiui konsultuoti neformalias jaunimo grupes ir suteikti galimybę dalyvauti projektinėje veikloje;
c) Dalintis AS narių patirtimi (bent 2 kartus per metus organizuoti neformalius susitikimus);
d) Organizuoti AS narių mokymus ir konsultacijas (nemažiau kaip kartą per 3 mėn. organizuoti ugdomąsias veiklas, mokymus ir kt.);

e) Tirti jaunų žmonių ir AS organizacijų narių poreikius, atstovauti bei spręsti problemas;

f) Bendradarbiauti tarptautinėse jaunimo mobilumo programose, sukuriant dalyvavimo galimybes Rokiškio rajono jauniems žmonėms užsienyje;

g) Teikti konsultacijas besikuriančioms ir įsikūrusioms jaunimo organizacijoms, atviroms erdvėms, centrams ir kitiems.

 

AS veiklos tęstinumo užtikrinimas ir vidinės kultūros vystymas.

 

Uždaviniai:

a) Kurti ir puoselėti organizacijos tradicijas (kartą per metus rengti AS vasaros akademiją);
b) Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su organizacijos Alumnais;

c) Stiprinti ir plėtoti AS biuro veiklą (įtraukiant bent 5 savanorius).

[ultimate_fancytext fancytext_prefix=“Teisinė informacija:“ fancytext_align=“left“ strings_textspeed=“35″ strings_backspeed=“0″ fancytext_tag=“h2″ strings_line_height=“40″ fancytext_strings=“buhalterinė apskaita
finansinė atskaitomybė
finansinė apskaita
garantinis fondas
pelno mokesčiai
darbų atlikimo sąlygos
komandiruočių sąnaudos
asmenų išlaidų kompensavimas
sąjungų apskaitos taisyklės
kasos darbo organizavimas
turto apskaita
turto įvertinimas
nusidėvėjimo skaičiavimas“ strings_font_family=“font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ strings_font_size=“32″]

Jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas"

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ šiuo metu vienija 6 jaunimo organizacijas: VO „Deimantas“, jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva“, VO “Grožio mokykla“, Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos Jaunųjų ūkininkų ratelis „Eko-Vita“, bendruomenė „Ateities vardan“, atviras jaunimo centras „Baltų ainiai“.