Apie mus

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ (RJOSAS) yra skėtinė jaunimo organizacija įkurta 2004 metais. Šiuo metu vienija  7 jaunimo organizacijas Rokiškio rajone. Tai jaunimo interesams atstovaujanti ir jaunimo politiką Rokiškio rajone formuojanti organizacija, kurios veikla orientuota į 13- 30 metų jaunimą. RJOS „Apvalus stalas“  siekia gerinti jaunimo organizacijų veiklos sąlygas, skatinti jaunimo iniciatyvas, teikti pasiūlymus valstybinėms ir savivaldos institucijoms, sprendžiančioms jaunimo problemas, bendradarbiauti informacijos keitimosi srityje, telkti jaunimo organizacijas bendroms problemoms spręsti. RJOS „Apvalus stalas“ kaip organizacija partnerė dalyvauja užsienio jaunimo organizacijų rengiamuose projektuose.  Nuo 2012 m. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ( LiJOT ) narė.

ORGANIZACIJOS MISIJA: Formuoti vietinės jaunimo politikos tikslus, siekti jų įgyvendinimo atstovaujant ir vienijant Rokiškio rajono jaunimą.

ORGANIZACIJOS VIZIJA: Kurti jaunimui palankią aplinką gyventi ir dirbti Rokiškio rajone.

Organizacijos - narės

Sėlos ramuva

Grožio mokykla

Veiklus pilietis

Medeina

Eko-Vita

Baltų ainiai

RJOS "Apvalus stalas" dokumentai, informacija

Sėlos Ramuva

Jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva“ įkurta 1996 metais. Šiuo metu vienija 50 narius. Kaip ir kiekvienoje nevyriausybinėje organizacijoje taip pat ir pas mus nariai kinta. Veikla taip pat. Vieni metai būna labai produktyvūs, kiti mažiau.
Nuo 2013 metų Obeliuose veikia atvira erdvė jaunimui. Čia vykdomos įvairios jaunimo inicijuotos veiklos: susitikimai, bendravimas, repeticijos, žaidimai, kūrybinė veikla. Svarbiausi pasiekimai pasireiškė per aktyvų jaunimo dalyvavimą, savanoriškai, savarankiškai, pagal jų poreikius organizuojamas veiklas. Susikūrė neformalios grupės: fotografijos mylėtojų, dainuojančių gitaristų ir jaunųjų fakyrų.
Organizacija vykdo projektinę veiklą:
„ Mes kitokie, bet vieni iš daugelio“ 2007 m., „Mano vardas Sėlis, pavardė Lietuvis“ 2008 m., „Per žmogaus dvasią į tautą“ 2009 m., „Jei tu esi obelietis…“ 2009 m., „Myliu save toks, koks esu“ 2013 m., „Tobulėk sveikai ir įdomiai gyvendamas“ 2014 m. , „Atmerktos Obelių miesto akys“ 2015 m., „Sveikatinimo takas“ 2016 m. „Mūsų jėga bendrystėje“ 2017, 2018, 2019, 2020 m. Jaunimas organizuoja renginius: nuo 2013 metų „Gatvės muzikos dieną“, nuo 2018 metų jaunimo piknikas „Iš lempos…“, nuo 2019 metų akustinis vakaras „Geriausi mūsų vakarai“, švenčiame ir prisidedame savanoriškais organizaciniais darbais organizuojant Užgavėnes, Jonines, miesto šventę „Obelinės“ ir kt. „Sėlos Ramuva“ šiuo metu dalyvauja „The Duke of Edinburgh‘s Internacional Award Lietuva“ programoje, kuri pasaulyje gerai žinoma savęs ugdymo galimybė. Jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva“ gavo licenciją ir programą vykdo nuo 2009 m. vasario 1 d. Programos vadovė – Violeta Kazlauskienė žygių vadovas – Karolis Baraišys. Šios programos pagalba jaunuoliai įgyvendina savo tikslus, tobulėja įvairiose – įgūdžių, paslaugų, aktyvaus poilsio, ekspedicijų – srityse. Tai puiki neformaliojo ugdymo priemonė, atvira visiems jauniems žmonėms nuo 14 iki 25 metų, nepaisant jų gabumų, kilmės, lyties ar religijos; tai skatinimas smagiai ir prasmingai praleisti laiką, planuoti jį, pasitikrinti savo galimybių ribas ir gauti įvertinimą – apdovanojimą. Šioje programoje galime džiaugtis nemažais pasiekimais. Turime 17 jaunų žmonių, kurie pasiekė bronzos lygmenį, 7 jaunus žmones, kurie pasiekė sidabro lygmenį ir 2014 metais pirmasis Lietuvoje mūsų organizacijos narys Tautvydas Kazlauskas pasiekė aukso lygmenį.

Grožio mokykla

Organizacijos  tikslas – socialinių kompetencijų plėtojimas, teigiamas laisvalaikio kultūros formavimas, saviraiškos ir integracijos poreikių tenkinimas. Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas jauniems žmonėms aktyviai dalyvauti visuomenėje veikloje, organizacija nuo 2002 m. organizuoja šias užimtumo veiklas:  renginiai, mokymai, protmūšiai, stovyklos, žygiai, filmų peržiūra, orientacinės žaidynės ir kt.  Vienas pagrindinių organizacijos  siekiamybių – vykdant savo veiklas prisidėti prie kokybiško jaunimo užimtumo ir įsitraukimo į aktyvią visuomeninę veiklą didinimo bei naujų kompetencijų ugdymo per kūrybišką ir aktyvią neformalią veiklą.

Veiklus Pilietis

Tai 2012 m. įkurta savanoriška organizacija, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, kultūrinę, sporto plėtojimo, socialinės pagalbos teikimo, jaunimo socializacijos ir integracijos į visuomenę, karjeros kompetencijų ugdymo taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. Asociacija įtraukta į Rokiškio rajono su jaunimu dirbančių organizacijų sąrašą,  yra Rokiškio rajono moksleivių tarybą (RRMT) globojanti organizacija. 

Medeina

Nevyriausybinė jaunimo organizacija įkurta 1998 metais, užsiimanti ekologine švietėjiška ir praktine veikla. Ekologai organizuoja ir vykdo įvairius ekologinius, sveikatos projektus ir akcijas. Į jaunimo organizacijos veiklą yra įtraukti ne tik mokiniai, bet ir visi Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bendruomenės nariai.

Eko-Vita

Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai

     Apjungti asmenis, kurie norėtų ūkininkauti, teikti jiems metodinę, dalykinę pagalbą, atstovauti ir ginti jų interesus. Skatinti ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą; Ugdyti jaunimo darbštumą, tvarkingumą, taupumą, pagarbą tautiniams papročiams bei tradicijoms; Bendradarbiauti su ūkininkais, lankytis jų ūkiuose. perimti jų gerąją patirtį; Organizuoti  renginius, mokymus, susitikimus, diskusijas, konferencijas, stovyklas; Užsiimti niekur kitur nepriskirta švietėjiška ir komercine ūkine veikla, kuri neprieštarauja LR    įstatymams ir teisės aktams.

Asociacijos veiklos sritys ir rūšys

Koordinuoti Asociacijos narių veiklą; Palaikyti ryšius su įvairiomis bendruomenėmis, mokslo įstaigomis, verslininkais, ūkininkais; Organizuoti  muges, parodas, konkursus, šventes; Kurti projektus; Organizuoti asociacijos veiklai reikalingo inventoriaus, vaizdinių priemonių įsigijimą bei jų nuomą ar panaudą; Organizuoti stovyklas, užimtumo centrus; Vykdyti edukacines užimtumo programas; Dalyvauti gamtotyriniame, gamtosauginiame, profesinio informavimo darbe; Kita, įstatymų nedraudžiama ūkinė veikla, tiesiogiai prisidedanti prie Asociacijos tikslų įgyvendinimo.

Baltų Ainiai

Asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis organizacijos tikslas yra skatinti jaunų žmonių socialinės kompetencijas, formuoti kultūrą skatinančią laisvalaikio veiklų kultūrą, kuri padėtų jaunimui save išreikšti ir integruotų jų poreikius.