Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga padeda

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ (RJOSAS) yra skėtinė jaunimo organizacija įkurta 2004 metais. Šiuo metu vienija  7 jaunimo organizacijas Rokiškio rajone. Tai jaunimo interesams atstovaujanti ir jaunimo politiką Rokiškio rajone formuojanti organizacija, kurios veikla orientuota į 13- 30 metų jaunimą. RJOS „Apvalus stalas“  siekia gerinti jaunimo organizacijų veiklos sąlygas, skatinti jaunimo iniciatyvas, teikti pasiūlymus valstybinėms ir savivaldos institucijoms, sprendžiančioms jaunimo problemas, bendradarbiauti informacijos keitimosi srityje, telkti jaunimo organizacijas bendroms problemoms spręsti. Asociacija vykdo jaunimo organizacijų lyderių mokymus įvairiomis temomis, atstovauja jų interesams santykiuose su vietos valdžia, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, deleguoja jaunimo atstovus į Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. RJOS “Apvalus stalas” kaip organizacija partnerė dalyvauja užsienio jaunimo organizacijų rengiamuose projektuose.  Per įvairius projektus, kaip  “Erasmus +” programą, “Europa piliečiams”, Nordbuk, EEĮ dotaciją ir kt., mes organizavome  ir dalyvavome daugelyje tarptautinių jaunimo mainų, mokymo kursų, konferencijų ir kitų renginių, kurie prisidėjo prie organizacijos tikslų išgryninimo ir pagerino mūsų organizacijos savanorių gebėjimus. Nuo 2012 m. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga “Apvalus stalas” yra Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ( LiJOT ) narė.

ORGANIZACIJOS MISIJA: Formuoti vietinės jaunimo politikos tikslus, siekti jų įgyvendinimo atstovaujant ir vienijant Rokiškio rajono jaunimą.

ORGANIZACIJOS VIZIJA: Kurti jaunimui palankią aplinką gyventi ir dirbti Rokiškio rajone.


Rokiškio Jaunimo Organizacijų Sąjungos "Apvalus Stalas" nariai

“Sėlos Ramuva” Jaunimo organizacija

Jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva“ įkurta 1996 metais ir šiuo metu vienija 49 narius. Bendrija yra įkūrusi atvirą jaunimo erdvę Obeliuose ir ten jie vykdo įvairias jaunimo inicijuotas veiklas: susitikimus, repeticijas, žaidimus, kūrybinę veiklą. Bendrija taip pat turi galimybę priimti savanorius, kurie turėtų kelti savo kvalifikacinius gebėjimus, prisidėdami prie organizacijos stiprinimo.

Vadovė: Violeta Kazlauskienė

“Medeina” Ekologų klubas

Nevyriausybinė jaunimo organizacija įkurta 1998 metais, užsiimanti ekologine švietėjiška ir praktine veikla. Ekologai  organizuoja ir vykdo įvairius ekologinius, sveikatos projektus ir akcijas. Į jaunimo organizacijos veiklą yra įtraukti ne tik mokiniai, bet ir visi Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bendruomenės nariai.

Pirmininkė: Virginija Gudonienė
El.p. adresas: virginijagudoniene@gmail.com

„Deimantas” Visuomenė organizacija

Organizacijos tikslai yra:
Skatinti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą;
Būti tarpininku tarp mokyklos ir valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų bei asmenų;
Gerinti mokyklos įvaizdį rajone bei Lietuvos Respublikoje;
Finansiškai remti mokyklos bendruomenę;
Dalyvauti mokyklos renginiuose;
Rengti projektus mokyklos patalpų ir aplinkos renovacijai ir pagal galimybes dalyvauti jų finansavime;
Atstovauti Organizacijos interesus.

„Eko-Vita” asociacija

Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos Jaunųjų ūkininkų ratelio „Eko-Vita”
Asociacijoje yra per 40 moksleivių. Moksleiviai užsiima įvairia veikla: domisi augalų biologija; stebi, tiria, daugina, keičiasi tarpusavyje, turi Rokiškyje prie Maximos savo gėlyną, padėjo įrengti Rokiškio parke Resp. G-vėje 2 gėlynus. Dalyvauja projektuose: Gamta ir žmogus“, „Žiedai“ Su rajono jaunųjų ūkininkų asociacijos nariais 5 d. Birželio mėnesį dalyvavo Kriaunose stovykloje, o vėliau 3 dienas buvo išvykę i respublikinį sambūrį Klaipėdos rajone Karklėje.

Vadovė: Birutė Trimonienė
Tel.: +370 614 93173
El.paštas: tubeliog@yahoo.com

“Baltų ainiai”. Asociacija

Nevyriausybinė jaunimo organizacija LBD „Baltų Ainiai” Rokiškio skyrius atsikūrė 2008 m. gruodžio mėnesį. Perrinkta nauja valdyba išvystė naujai atsikūrusios organizacijos viziją, misiją bei numatė ilgalaikę veiklos strategiją. Šiuo metu organizacijoje yra iš viso 28 nariai, 14 aktyvių narių. Pagrindinis organizacijos tikslas – ugdyti socialines jaunimo kompetencijas, formuoti teigiamą jaunimo laisvalaikio kultūrą, bei tenkinti jaunimo saviraiškos bei integracijos poreikius.

Direktorius: Aleksandras Melnikovas
El.paštas: a.melnikovas@gmail.lt


RJOS „Apvalus stalas“ strategija 2020 - 2023 metams

ORGANIZACIJOS MISIJA: Formuoti vietinės jaunimo politikos tikslus, siekti jų įgyvendinimo atstovaujant ir vienijant Rokiškio rajono jaunimo organizacijas.

 

ORGANIZACIJOS VIZIJA: Stiprios jaunimo organizacijos kuria jaunimui palankią aplinką gyventi ir dirbti Rokiškio rajone.

 

Formuoti vietinę jaunimo politiką ir siekti jos įgyvendinimo.

 

Uždaviniai:
a) Tęsti lygiavertį bendradarbiavimą su savivaldybės struktūromis: Jaunimo reikalų koordinatoriumi (-e), Jaunimo reikalų taryba, savivaldybės meru (susitikimai turi būti organizuojami esant poreikiui, bet nerečiau, kaip 2 kartus per metus);
b) Palaikyti bendravimą ir bendradarbiavimą su Rokiškio raj. deleguotais seimo nariais (susitikti bent du kartus per metus – vieną kartą aplankyti seimą, o kitą – pasikviesti į svečius pas save);

c) Inicijuoti Rokiškio rajono jaunimo problemų sprendimo plano parengimą;
d) Teikti pasiūlymus Rokiškio rajono savivaldybės tarybai, merui ir administracijos atstovams ir siekti jų įgyvendinimo (pateikti bent 2 siūlymus per metus);

e) Plėsti jaunimui pritaikytų erdvių tinklą Rokiškio rajone – siekti šių erdvių įkūrimo arba atnaujinimo: Sėlos Ramuvos patalpos, parkas pritaikytas jaunimui ir pavėsinės;
f) Vykdyti tarpsektorinį bendradarbiavimą, bent kartą per metus suorganizuoti susitikimą su verslo, savivaldybės ir jaunimo atstovais;

g) Vykdyti struktūrinio dialogo konsultacijas Rokiškio rajone;

h) Bendradarbiauti su kitais Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariais, administracijos darbuotojais (suorganizuoti bent 2 susitikimus per metus);

i) Įsitraukti į savivaldybės darbo grupes, komisijas, tarybas, kurios sprendžia klausimus, aktualius jaunimui.

 

Viešinti jaunimo politiką ir jos įgyvendinimą Rokiškio rajone.

Uždaviniai:
a) Teigiamo jaunimo įvaizdžio Rokiškio raj. formavimas ir AS organizacijų veiklos viešinimas žiniasklaidoje ir reguliarus apvalusstalas.lt puslapio atnaujinimas, remiantis viešinimo strategija (ne rečiau kaip kartą per 2 savaites);
b) Rengti mokymus ir renginius, kurie informuotų apie AS veiklą, jaunimo politiką bei organizacijas veikiančias AS;
c) Organizuoti informacinę jaunimo kampaniją, bendradarbiaujant su rajono mokyklų savivaldomis (aktualia jaunimui tema bent kartą per metus);

 

 

Atstovauti ir vienyti Rokiškio rajono jaunimą ir stiprinti AS organizacijų narius.

Uždaviniai:
a) Teikti jaunimui aktualią informaciją (nuolat skelbiant internete, nerečiau kaip kartą per 2 savaites);
b) Esant poreikiui konsultuoti neformalias jaunimo grupes ir suteikti galimybę dalyvauti projektinėje veikloje;
c) Dalintis AS narių patirtimi (bent 2 kartus per metus organizuoti neformalius susitikimus);
d) Organizuoti AS narių mokymus ir konsultacijas (nemažiau kaip kartą per 3 mėn. organizuoti ugdomąsias veiklas, mokymus ir kt.);

e) Tirti jaunų žmonių ir AS organizacijų narių poreikius, atstovauti bei spręsti problemas;

f) Bendradarbiauti tarptautinėse jaunimo mobilumo programose, sukuriant dalyvavimo galimybes Rokiškio rajono jauniems žmonėms užsienyje;

g) Teikti konsultacijas besikuriančioms ir įsikūrusioms jaunimo organizacijoms, atviroms erdvėms, centrams ir kitiems.

 

AS veiklos tęstinumo užtikrinimas ir vidinės kultūros vystymas.

 

Uždaviniai:

a) Kurti ir puoselėti organizacijos tradicijas (kartą per metus rengti AS vasaros akademiją);
b) Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su organizacijos Alumnais;

c) Stiprinti ir plėtoti AS biuro veiklą (įtraukiant bent 5 savanorius).


Teisinė informacija:


Jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas"

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga “Apvalus stalas” šiuo metu vienija 6 jaunimo organizacijas: VO „Deimantas“, jaunimo bendrija „Sėlos Ramuva“, VO “Grožio mokykla“, Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijos Jaunųjų ūkininkų ratelis „Eko-Vita“, bendruomenė „Ateities vardan“, atviras jaunimo centras „Baltų ainiai“.